Burse pentru Elevi în Anul Școlar 2023-2024. Condiții de acordare și actele necesare pentru burse sociale, burse de merit și burse de excelență olimpică

Bursele pentru elevi se acordă și în anul școlar 2023-2024 celor care au rezultate bune in anul scolar precedent și celor cu situații financiare dificile. Elevii beneficiază de burse de merit, sociale, tehnologice și de excelență olimpică. Citește despre condițiile de acordare și actele necesare pentru burse sociale, burse de merit, burse tehnologice și burse de excelență olimpică.

Valoarea burselelor acordate in anul scolar 2023-2024:

  • bursă de merit – 450 lei/lună;
  • bursă socială – 300 lei/lună;
  • bursă tehnologică – 300 lei/lună;
  • bursa de excelenţă olimpică I/internaţională – 750-3.000 lei/lună;
  • bursa de excelenţă olimpică II/naţională – 700 lei/lună.

Bursele se plătesc în data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Cuprins

Ce înseamnă fiecare tip de bursă pentru elevi

Cum se face alocarea burselor pentru elevi

Condițiile de acordare a burselor de ajutor social

Acte necesare pentru acordarea de burse sociale

Cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu si de ajutor social se stabilesc anual prin hotarare a Guvernului. Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Detalii despre bursele acordate elevilor in anul scolar 2023-2024:

Bursa de merit reprezintă o formă de stimulare a performanței elevilor.

Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, prevăzute în metodologia cadru, în vedere susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii abandonului școlar.

Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidențialității asupra identității, datelor personale și informațiilor referitoare la situația de dificultate în care se află.

Dreptul la bursă socială al elevilor proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016, privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.

Când Începe Școala? Datele de Start ale Modulelor Anului Școlar

Acordarea dreptului se face în urmă comunicării de către agențiile pentru plăti și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, a listei elevilor care frecventează învățământul cu frecvența, proveniți din familii beneficiare de ajutor de incluziune în luna anterioară celei de raportare a listei.

Bursele sociale se acordă în baza unor condiții privind venitul mediu net pe membru de familie, supus impozitului pe venit, conform metodologiei cadru prevăzută la alin.(1). Verificarea veniturilor declarate de părinții/tutorii legal instituiți /reprezentanții legali ai elevilor minori, în vederea acordării dreptului la bursă socială, de către unitatea de învățământ, se face prin solicitarea eliberării unui document care să ateste situația veniturilor declarate către organul central fiscal în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul.

În unitățile de învățământ în care își desfășoară activitatea mediatori școlari, aceștia sunt implicați în informarea și susținerea familiilor pentru accesarea burselor.

Bursa tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează învățământul tehnologic în condițiile metodologiei cadru, în conformitate cu prioritățile Ministerului Educației.

Pentru stimularea excelenței elevii beneficiază de burse de excelență olimpică I și II, acestea fiind alocate în funcție de distincțiile primite de către aceștia, după cum urmează:

Bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Bursele de excelență olimpică I se acordă lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar;

Bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației. Bursele de excelență olimpică II se acordă lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreagă durata a anului școlar următor obținerii distincției.

50+ Activități Creative care Dezvoltă Abilitățile Artistice ale Copiilor de 3-6 ani

Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar.

Cum se face alocarea burselor pentru elevi in anul scolar 2023-2024:

Bursele sunt alocate din bugetul Ministerului Educației, după cum urmează:

a) Bursele de merit pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasa de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor și condițiilor stabilite prin metodologia-cadru;

În fapt, metodologia publicată în Monitorul Oficial marți, 12 septembrie, prevede că fiecare elev cu media generală anuală peste 9,50 va primi bursă de merit în acest an școlar, indiferent de clasa în care învață. În plus, primii 30% din elevii din fiecare clasă, indiferent de media lor generală anuală din anul școlar trecut, vor primi, de asemenea, bursă de merit.

Pentru elevii de clasa a V-a, bursele de merit se vor acorda pe baza mediei calculate din notele obținute în primele două module din anul școlar 2023-2024.

Elevii de clasa a IX-a vor primi bursă de merit pe baza mediei de admitere la liceu, care este, de fapt, media dintre cele două note de la Evaluarea Națională din vară.

Bursele de merit au o valoare de 450 de lei pe lună. Ele se vor acorda pentru luna noiembrie, abia pe 15 noiembrie, a anunțat Ministerul Educației.

Puteți citi în integralitate metodologia-cadru de acordare a burselor în anul școlar 2023-2024.

b) Bursele sociale pentru toți elevii care se încadrează în criteriile și condițiile stabilite prin metodologia-cadru;

c) Bursele tehnologice pentru elevii care frecventează învățământul tehnologic și care se încadrează în specializările și condițiile stabilite prin metodologia-cadru;

d) Bursele de excelență olimpică I și II pentru toți elevii care au obținut distincțiile prevăzute în alin. 11, lit. a) și b), cu respectarea metodologiei-cadru.

Elevii și părinții sunt informați cu privire la criteriile, condițiile și metodologia de acordare a burselor cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de dată-limita pentru depunerea cererilor și documentelor justificative.

Bursele sociale sau bursele tehnologice se pot cumula cu orice tip de bursă.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), elevii din unitățile de învățământ preuniversitar particular, inclusiv confesional:

a) beneficiază de bursele de excelență olimpică I și II;
b) beneficiază de burse sociale dacă sunt școlarizați fără taxe;
c) beneficiază de burse tehnologice dacă se încadrează în specializările și condițiile stabilite prin metodologia-cadru.

Printre beneficiarii burselor de merit se numără de drept elevii care au obținut premiul I la concursurile școlare naționale recunoscute de Ministerul Educației, dacă acestea nu au fost finanțate de Ministerul Educației, câștigătorii medaliilor de aur la campionatele naționale organizate de Federațiile Sportive Naționale în sporturi olimpice, precum și alte categorii de elevi cu performanțe educaționale, artistice sau sportive în conformitate cu prevederile metodologiei cadru prevăzute la alin. (1).

10 Stațiuni Balneoclimaterice pentru Vacanțele Familiilor cu Copii în România

Cuantumul lunar al burselor de excelență olimpică I/internațională și II/națională este diferențiat în funcție de nivelul distincției obținute, după cum urmează:

a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul salariului de baza minim brut pe țară garantat în plata la dată acordării acesteia;

b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 75% din salariul de baza minim brut pe țară garantat în plata la dată acordării acesteia;

c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 50% din salariul de baza minim brut pe țară garantat în plata la dată acordării acesteia;

d) pentru mențiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 25% din salariul de baza minim brut pe țară garantat în plata la dată acordării acesteia.

e) bursă de excelență olimpică II/națională este în cuantum de 700 lei/luna și poate fi actualizat, anual, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației la propunerea CNFIP.

Elevul care nu a obținut media 10 la purtare la finalul anului școlar pierde bursă de merit în anul școlar următor.

10 Cadouri pentru Copii care Construiesc! Jucării STEM Interactive și Educative

Sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile și nu sunt luate în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea venitului minim garantat, precum și pentru alte beneficii sociale.

Condițiile de acordare a burselor de ajutor social
Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Elevii care acumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

Bursele de ajutor social se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin una din următoarele situaţii:

a) elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe ultimele 12 luni pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie după cum salariatul are în întreţinere 0, 1, 2, 3, repectiv 4 sau mai mult de 4 persoane ).

b) elevi orfani sau crescuţi de un singur părinte (fără pensia de întreţinere din partea celuilalt părinte) sau elevi cu tată declarat necunoscut sau elevi abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie socială;

c) elevi care au deficienţe / afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

I. boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale globale;
II. boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale;
III. boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale;
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale;
V. boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale;
VI. boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale;
VII. boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin;
VIII. boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală cronică (IRC), indiferent de cauză;
IX. boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării;
X. boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului;
XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi metastazele);
XII. boli genetice;
XIII. transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările posttransplant;
XIV. orice altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, cronică / genetică / care necesită tratament îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitare şi reabilitare pentru cel puţin 6 luni sau îngrijiri paliative şi care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare;

Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii / reprezentanţii legali ai elevilor minori depun o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social în primele 20 zile lucrătoare ale anului şcolar.

300+ Povești Audio Frumoase – Teatru Radiofonic

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia complementară pentru copii, cu excepţia burselor şcolare şi universitare.

Acte necesare pentru acordarea de burse sociale
Acte necesare pentru elevii care se încadrează la art. 15 lit. a:

1. Cerere tip – de la secretariatul colegiului (sau de pe site-ul colegiului) şi dosar tip PLIC;
2. Declaraţie COMPONENŢA familiei şi OCUPAŢIA fiecărui membru;
3. Copie după actul de identitate pentru fiecare membru al familiei(certificat de naştere sau carte de identitate (nu amândouă), cu menţiunea ”Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care semnează atât dirigintele cât şi elevul);
4. Adeverinţă în original cu VENITUL NET LUNAR realizat de fiecare membru de familie (unde e cazul) pe ultimele 12 luni: SEPTEMBRIE 2021 – AUGUST 2022 (inclusiv valoarea tichetelor de masă);
5. Talon de şomaj / talon de pensie / talon de pensie alimentară ( unde este cazul );
6. Copie după taloanele cu alocaţia / alocaţia compementară pentru copii pe lunile respective;
7. Declarație pe propria răspundere (pentru persoanele majore din familie care nu au realizat venit pe lunile respective);
8. Adeverinţă de venit fiscal pentru persoanele majore din familie care nu sunt elevi / studenţi (de la FISC pe anul 2022);
9. Adeverinţă de la şcoală pentru fraţii elevi sau studenţi;

Acte necesare pentru elevii orfani:

1. Cerere tip – de la secretariatul colegiului (sau de pe site-ul colegiului) şi dosar tip PLIC;
2. Declaraţie COMPONENŢA familiei şi OCUPAŢIA fiecărui membru;
3. Copie după actul de identitate pentru fiecare membru al familiei(certificat de naştere sau carte de identitate (nu amândouă), cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care semnează atât dirigintele cât şi elevul);
4. Copie după certificatul de deces (în cazul copiilor orfani de un părinte sau de ambii părinţi)

Acte necesare pentru elevii crescuţi de un singur părinte sau abandonaţi de părinţi, pentru care a fost instituită o măsură de protecţie socială:

1. Cerere tip – de la secretariatul colegiului (sau de pe site-ul colegiului) şi dosar tip PLIC;
2. Declaraţie COMPONENŢA familiei şi OCUPAŢIA fiecărui membru;
3. Copie după actul de identitate pentru fiecare membru al familiei(certificat de naştere sau carte de identitate (nu amândouă), cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care semnează atât dirigintele cât şi elevul);
4. Copie după sentinţa de divorţ / hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului sau declaraţie notarială a părintelui care creşte singur copilul; respectiv Copie legalizată după actul ce atestă măsura de protecţie socială ( în cazul elevilor abandonaţi)

Acte necesare pentru elevii bolnavi:

1. Cerere tip – de la secretariatul colegiului (sau de pe site-ul colegiului) şi dosar tip PLIC;
2. Declaraţie COMPONENŢA familiei şi OCUPAŢIA fiecărui membru;
3. Copie după actul de identitate pentru fiecare membru al familiei(certificat de naştere sau carte de identitate (nu amândouă), cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care semnează atât dirigintele cât şi elevul);
4. Certificat medical în original eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie / medicul de la cabinetul şcolar

IMPORTANT:

Elevii care beneficiază de bursa „Bani de liceu”, pot obţine şi bursă de studiu / merit / performanţă / ajutor social, cu condiţia îndeplinirii criteriilor specifice tipului de bursă.
Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de studiu, sau cu bursa de merit sau cu bursa de performanţă, cu condiţia îndeplinirii criteriilor specifice tipului de bursă.
Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit sau bursă de studiu, trebuie să opteze pentru una din acestea.

DISTRIBUIE
GOKID este un calendar de evenimente si activităţi pentru copii si parinti. Zilnic venim cu recomandări utile pentru părinţi şi copii: locuri unde ieşim cu copilul, ateliere şi cursuri pentru copii, spectacole, activităţi în casa şi afară. Eşti organizator şi îţi doreşti ca şi evenimentul sau produsul tău să apară în paginile GOKID.ro? Scrie-ne la events [at] gokid [punct] ro şi găsim împreună cea mai bună cale de colaborare. Te aşteptăm!
Abonează-te la Newsletterul Gokid! Fii la curent cu cele mai noi evenimente, cursuri şi locaţii pentru copii!

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL

NICIUN COMENTARIU

ADAUGĂ COMENTARIU