Calendarul Admiterii la Liceele de Stat în Anul Școlar 2020-2021

Ministerul Educației a stabilit că în anul școlar 2020-2021 admiterea la liceu se va organiza doar pentru elevii care au obținut medii de minimum 5, atât la Evaluarea Națională 2020 cât și la absolvirea gimnaziului. Noutatea cu care vine metodologia anul acesta este organizarea admiterii în două etape de repartizare la liceu, prima având loc pe 10 iulie 2020. Înscrierile vor avea loc în perioada 2 – 6 iulie 2020.

Vezi mai jos și Calendarul admiterii la liceele de stat în anul școlar 2020-2021!

În 5 septembrie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021.

Argumentul autorităților a fost acela că elevii de clasa a VIII-a care au fost repartizați în licee cu medii de admitere sub 5 au promovat în proporție foarte mică examenul național de Bacalaureat și de aceea posibilitățile lor de a intra pe piața muncii sau de a-și continua studiile sunt limitate.

Măsura luată de MEN oferă un drum mai bun în viață elevilor aflați la final de gimnaziu. Ea a fost concepută tocmai pentru a le oferi acestora o șansă în plus de a învăța o meserie, urmând ca apoi să își suplimenteze pregătirea, în funcție de evoluția propriilor competențe, inclusiv prin studii teoretice și prin susținerea examenului național de Bacalaureat. Așadar, niciun elev nu va avea viitorul blocat.

Președinția României a emis de asemenea un comunicat referitor la ordinul ministerului, în legătură cu care și-a exprimat dezacordul:

───────── ꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷ ────────

───────── ꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷ ────────

Cea mai recentă măsură luată de ministrul interimar al Educației Naționale cu privire la admiterea în licee, pentru anul școlar 2020-2021, este nu doar îngrijorătoare, ci și extrem de nocivă pentru întreg sistemul de învățământ.

Ordinul emis ieri, care prevede repartizarea automată a elevilor cu note sub 5 la Evaluarea Națională în învățământul profesional, este un demers mai degrabă segregaționist, care nu ține cont de individualitatea fiecărui elev. Măsura, luată din nou pe genunchi, ignoră faptul că evaluarea națională nu este un test de aptitudini și nu reflectă nici competențele specifice fiecărui copil, nici preferințele individuale pentru o carieră ulterioară.

În loc să crească atractivitatea și calitatea învățământului profesional, acest Guvern, care suferă de reformită cronică, încearcă să ascundă sub preș problema promovării slabe la examenele naționale. Măsura forțează elevii să meargă, fără o minimă orientare și consiliere, într-o direcție care nu are poate nicio legătură cu ceea ce știu și le place. Efectul va fi amplificarea abandonului școlar, nicidecum creșterea calității procesului educațional.

CALENDARUL
admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Data-limită/Perioada Evenimentul
Pregătirea admiterii
3 februarie 2020 Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii
28 februarie 2020 Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă Transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
11 mai 2020 Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați
Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare
12-18 mai 2020 Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere
Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora
22 mai 2020 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită
18 mai-5 iunie 2020 Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare
10 iunie 2020 Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
11 iunie 2020 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
29 iunie 2020 Transmiterea de către Comisia națională de admitere către
comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice
Depunerea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, la secretariatele unităților de învățământ de proveniență
1 iulie 2020 Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată
Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere
Probele de aptitudini
6-7 mai 2020 Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
11-12 mai 2020 Înscrierea pentru probele de aptitudini
13-15 mai 2020 Desfășurarea probelor de aptitudini
18 mai 2020 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
22 mai 2020 Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini
Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
10 iunie 2020 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată
29 iunie 2020 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
2 iulie 2020 Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
2-3 iulie 2020 Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini
Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
6-7 mai 2020 Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
11-12 mai 2020 Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (*)
13-15 mai 2020 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
18 mai 2020 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
22 mai 2020 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
25-27 mai 2020 Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
28 mai 2020 Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, la unitățile de învățământ de proveniență
29 mai 2020 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special
15 mai 2020 Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
9-15 iunie 2020 Primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi (*)
1-2 iulie 2020 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi
1-2 iulie 2020 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021
2-6 iulie 2020 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere
2-6 iulie 2020 Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere
3-7 iulie 2020 Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
7 iulie 2020 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul județean de admitere/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București
8 iulie 2020 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată
9 iulie 2020 Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date,
precum candidați înscriși în mai multe județe, candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională
9 iulie 2020 Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată
10 iulie 2020 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021
10 iulie 2020 Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București
13-16 iulie 2020 Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
16 iulie 2020 Transmiterea de către unitățile de învățământul liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
17, 20 și 21 iulie 2020 Rezolvarea de către comisia județeană de admitere/a municipiului București a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată
A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021
21 iulie 2020 Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
22 iulie 2020 Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
23-24 iulie 2020 Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
27 iulie 2020 Soluționarea eventualelor contestații (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor) și afișarea rezultatelor finale
22-28 iulie 2020 Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat
29-30 iulie 2020 Repartizarea, de către comisia județeană de admitere/a municipiului București, în ședință publică, a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat
Candidații romi își păstrează prioritatea pe locurile destinate candidaților romi care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale.
31 iulie 2020 Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă
11 mai 2020 Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021
3 iulie 2020 Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021
13-16 iulie 2020 Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021
17, 20 și 21 iulie 2020 Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021 pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă
DISTRIBUIE
GOKID este primul calendar de evenimente si activităţi pentru copii si parinti din România. Zilnic venim cu recomandări utile pentru părinţi şi copii: locuri unde ieşim cu copilul, ateliere şi cursuri pentru copii, spectacole, activităţi în casa şi afară. Eşti organizator şi îţi doreşti ca şi evenimentul sau produsul tău să apară în paginile GOKID.ro? Scrie-ne la events [at] gokid [punct] ro şi găsim împreună cea mai bună cale de colaborare. Te aşteptăm!
Abonează-te la Newsletterul Gokid! Fii la curent cu cele mai noi evenimente, cursuri şi locaţii pentru copii!

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL

NICIUN COMENTARIU

ADAUGĂ COMENTARIU